ภูเขาไฟใต้มหาสมุทร

นอกจากใต้พื้นสมุทรนั้นยังมีการค้นพบเทือกเขากลางมหาสมุทรแล้ว ซึ่งในบริเวณดังกล่าวถือว่าเป็นจุดที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงทางธรณีสันฐานและเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ในบริเวณของสันเขาใต้มหาสมุทรนั้นมีส่วนประกอบของลาวาที่พุ่งขึ้นมาตลอดเวลา นั้นรวมไปถึงภูเขาไฟใต้มหาสมุทรซึ่งเป็นผลมาจากการดันตัวของลาวาใต้มหาสมุทรก่อเกิดการระเบิดของลาวาพุ่งขึ้นมาจากใต้ทะเล

นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า แผ่นเปลือกโลกกว่า 70 % เกิดขึ้นจากกระบวนการใต้ทะเลลึกซึ่งเทือกเขาใต้ทะเลที่มีความซับซ้อนเมื่อลาวาพวยพุ่งออกมาจากปล่องใดปล่องหนึ่งของเทือกเขานั้น ลาวาจะเย็นตัวลงจากความเย็นของน้ำ และมีการแข็งตัวเป็นชั้นๆ จนถึงส่วนผิวน้ำ จะก่อเกิดจากระเบิดขึ้นโดยการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำนั้นจะเกิดให้เกิดเกาะใหม่ขึ้น ส่วนใหญ่เกาะใหม่ที่เกิดจากการระเบิดนั้นจะจมหายไปเนื่องจากเย็นตัวและเป็นหินอ่อนมาถูกคลื่นทะเลซัดเกาะจะค่อยจมหายไป หากบริเวณปล่องนั้นยังมีการระเบิดอีกก็จะเกิดเกาะใหม่ขึ้นมาอีกและถ้าหินมีการเย็นตัวและแข็งแรงมากพอก็จะมีแผ่นดินเพิ่มมากขึ้น

การวิเคราะห์พบว่าภูเขาไฟใต้ทะเลมีส่วนสัมพันธ์ของแผ่นเปลือกโลกรวมถึง ผลกระทบต่างใต้ทะเล ซึ่งคาดว่าอาจมีการระเบิดครั้งใหญ่มาแล้ว และคาดว่ามีส่วนที่เกิดขึ้นในยุคเพอร์เมียนซึ่งคาดว่าการระเบิดครั้งใหญ่ก่อเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากจนทำให้สิ่งมีชีวิตกว่า 95 สายพันธุ์ใต้ทะเลนั้นสูญพันธุ์ไปจากโลก การระเบิดส่งผลกระทบต่อพื้นโลกด้วยเนื่องจากควันที่พวยพุ่งออกมา ซึ่งเป็นแค่สันนิฐานเท่านั้นมต